banner_2561_02.jpg
banner_2563_011.jpg

คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายและระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายและระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
นายสมบูรณ์ เย็นเอง
ประธานคณะอนุกรรมการ

 

นายบัญชา สุขแก้ว นายเขมชาติ จิวประสาท นายสมหวัง พิมลบุตร
นายบัญชา สุขแก้ว
กรรมการ
นายสุเมธ  ตันติกุล
กรรมการ
นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์
กรรมการ

 

  นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์
  นายสุธรรม  ลิ่มพานิช
กรรมการและเลขานุการ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช