banner_2561_02.jpg
banner_2563_011.jpg
มีข้อผิดพลาด
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บริการของสหกรณ์

:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | THE SAVING CO-OPERATIVE DOF ::
บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
• ออมทรัพย์ 1.25
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
• ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สามัญ
สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
• สามัญทั่วไป 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้สามัญ คลิก ดาวน์โหลด

• สามัญเพื่อฟื้นฟุคุณภาพชีวิต -
• สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน 6.00
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฟอร์มกู้ทุนเรือนหุ้น คลิก ดาวน์โหลด

ฉุกเฉิน
• ฉุกเฉิน 6.50
ตั้งแต่ 1 เมษายน 25631 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
• กรณีพิเศษ 6.50 • ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ
สามัญ
ใช้บุคคลค้ำประกัน
• ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
• สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ
ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
• ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
• มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
• กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด
• สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
• สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบสิทธิ์

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน

นายวิมล จันทรโรทัย

นายวิมล จันทรโรทัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่11 และเขตตรวจราชการที่ 13
รับผิดชอบ : เกี่ยวกับงานของกรมประมง
ชื่อ นายวิมล จันทรโรทัย
 
วันเดือนปีเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2501
 
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2521–2524 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • ปี 2525–2529 ปริญญาโท สาขาประมง Auburn University สหรัฐ อเมริกา ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • ปี 2529-2533ปริญญาเอก ประมง Auburn University สหรัฐ อเมริกา ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • พ.ย. 2544–ก.ย. 2545 วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • พ.ค. – ต.ค. 2549 ผู้นำการเมืองยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้าฯ
 • 1 มิ.ย. – 20 ก.ย. 2550 นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.
 • ปี 2551-2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 สถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศ
 • 2 – 31 มี.ค. 2553 โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ปฏิบัติงานตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงาน ก.พ.
 
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2540 นักวิชาการประมง 8ว.
 • ปี 2540 – 2545 และ 2546-2547นักวิชาการประมง 8 ว. (กพ. เทียบเท่าเจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 8) บริหารระดับกลาง
 • ก.ย. 2547 – พ.ย. 2550 ผู้เชี่ยวชาญ 9 ชช.
 • พย. 2550- กย. 2552 รองอธิบดีกรมประมง
 • ต.ค. 2552 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักบริหารระดับสูง
 
ประวัติผลงานด้านบริหาร

วันที่

รางวัล/ เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

ผลงาน

สถานที่/
ผู้มอบเกียรติคุณ

พ.ศ. 2527

ทุนอานันทมหิดล

เหรียญทอง ม.เกษตร/ นักวิจัยด้านประมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กันยายน 2539

เกียรติบัตร

งานวิจัยการทดแทนปลาป่น

กรมประมง

กุมภาพันธ์ 2541

ประกาศเกียรติคุณ

งานวิจัยการประเมินการให้อาหารสัตว์น้ำ

ม.เกษตรศาสตร์

ตุลาคม 2550

รางวัลการศึกษาดีเด่น

การบริหารการประมงไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

กพ.

 
ติดต่อ
 
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช