นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
ประธานกรรมการ

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
รองประธานกรรมการ

นางสุมาลี ยุกตานนท์

นางสุมาลี ยุกตานนท์
รองประธานกรรมการ

นายสุเมธ ตันติกุล

นายสุเมธ ตันติกุล
รองประธานกรรมการ

นายประพันธ์  ลีปายะคุณ

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
กรรมการ

นางสาวฉวีวรรณ  พ่วงทิพากร

นางสาวฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ

นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ
กรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์
กรรมการ

นางสาวณัฐณิวรรณ  ใจดี

นางสาวณัฐณิวรรณ ใจดี
กรรมการ

นายสมศักดิ์  เขตสมุทร

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ

นายสุธรรม ลิ่มพานิช

นายสุธรรม ลิ่มพานิช
เลขานุการ

นางอุมาพร พิมลบุตร

นางอุมาพร พิมลบุตร
เหรัญญิก

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ

นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 2597

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์อมมทรัพย์กรมประมง จำกัด [ดาวน์โหลด]


 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง