สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประมง จำกัด

ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้ สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

อ่านประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศแจ้งให้ทราบ

อ่านเพิ่มเติม

อ่านระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

อ่านบริการของสหกรณ์

บริการของสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ตรวจสอบสิทธิ์เงินปันผลประจำปี

คำนวณเงินผ่อนชำระ

สมัครสมาชิก
ความต้องการขั้นต่ำ — ตัวอักษร: 12
ยกเลิก

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ประธานกรรมการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์มกู้สามัญ

ดาวน์โหลดฟอร์มกู้ทุนเรือนหุ้น

คลิกดาวน์โหลดฟอร์มกู้โควิด

ติดต่อ LINE สหกรณ์

ติดต่อ LINE สหกรณ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1,690,960 ครั้ง
 

รายงาน
กิจการประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี

รายงานกิจการประจำปี 2564

 

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี

 • ออมทรัพย์ 1.25
  ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
 • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

สามัญ | สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
ฉุกเฉิน
 • ฉุกเฉิน 6.50
  ตั้งแต่ 1 เมษายน 25631 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
 • กรณีพิเศษ 6.50 - ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ

สามัญ | สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
  ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
 • สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญ
  ทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
  ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ | ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
 • กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
  ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
 • ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
 • มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
  ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
 • กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ผ่อนชำระ 36 งวด
 • สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
 • สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง